• Sorry I DO NOT speak French so I haven't understood u